Denna policy förklarar hur vår webbplats myparmesan.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har samt hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Vi anser att skyddet av personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma vår webbplats med respekt för besökarnas integritet. Vår policy är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används
 2. Hur behandlar du mina personuppgifter?
 3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?
 4. Vem delar du min data med?
 5. Var behandlar vi dina uppgifter?
 6. Vilka är mina lagliga rättigheter?
 7. Hur använder jag mina rättigheter?
 8. Ändringar av denna policy
 9. Vem är personuppgiftsansvarig?

1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används

Personuppgifter är uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar namn, e-postadress och telefonnummer som lämnats till oss via kontaktformuläret på webbplatsen. Vid beställning kommer även personuppgifter att lagras i enlighet med våra köpvillkor. Personuppgifter behandlas för att kunna vidta begärda åtgärder som att svara på frågor eller skicka material. Personuppgifter kan även komma att användas för direktmarknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalys, inbjudningar till möten och andra professionella kontakter gällande våra produkter och tjänster.

När du besöker webbplatsen och laddar ner dokument behandlar vi automatiskt information som kan utgöra personuppgifter under vissa förutsättningar. Denna information inkluderar tid, datum, den nedladdade filen, filstorlek, mängden överförd data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress. Syftet med att behandla denna typ av information är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

 • Rättslig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den rättsliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av leverantören av personuppgifterna innan ett avtal ingås. Vid så kallade cookies är den rättsliga grunden samtycke. Detaljer om denna behandling anges i avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

 • Förvaringstid

Som huvudregel behåller vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Vi kommer även att radera personuppgifter om du begär att de ska raderas eller om vi får kännedom om att de personuppgifter vi behandlar är inaktuella.

 • Överföring till tredje part

Vår policy är att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje parter såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska förpliktelser. De mottagare som kan ha tillgång till dina personuppgifter är närstående företag såsom andra företag inom vår koncern och våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, frakt och logistik, ekonomi och marknadsföring. Vi säljer inte dina personuppgifter eller tillåter på annat sätt någon tredje part att använda personuppgifter som tillhandahålls oss för sina egna syften. Ett undantag är viss teknisk information som delas med tredje part under specifika förhållanden som beskrivs nedan.

 • Säkerhet

Vi har rutiner och rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifter för att utföra sina uppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utformade för att skydda mot intrång, förstörelse och andra förändringar som kan innebära integritetsrisker. De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering vid överföring till våra servrar.

 • Överföringar till länder utanför EU/ESS

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Undantagsvis kan personuppgifter även, efter att vi vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

 • Rättigheter avseende personuppgifter

Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföringsändamål. Om du har några frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns också möjlighet att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten.

 • Ändringar

Denna integritetspolicy uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar eventuella ändringar innan du använder webbplatsen.

 • Länkar

Vår webbplats innehåller ibland länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser är i allmänhet inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy, därför uppmanas du att granska webbplatsens integritetspolicy innan du skickar in dina personuppgifter.

2. Hur behandlar du mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter vi kan behandla om dig och för vilka ändamål. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge de sparas.

 • Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller webbidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör. Vi samlar in denna data så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. Uppgifterna som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och lagras därför inte i våra system.

3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår webbplats kan du ange om du samtycker till att cookies används bland annat för att identifiera dig som en återkommande besökare, för att analysera användningen av vår webbplats, för att sammanställa en profil över dina intressen för att visa dig relevant annonser på andra webbplatser och för att ge dig tillgång till tjänster från tredje part.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Namn : cookielawinfo-checkbox-necessary
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : en timme
Syfte : Funktionalitet

Namn : cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : ett år
Syfte : Funktionalitet

Namn : viewed_cookie_policy
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : ett år
Syfte : Funktionalitet

Namn : woocommerce_cart_hash
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : när surfningen slutar
Syfte : Funktionalitet

Namn : woocommerce_items_in_cart
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : när surfningen slutar
Syfte : Funktionalitet

Namn : wp_woocommerce_session
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : två dagar
Syfte : Funktionalitet

Namn : _ga
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : två år
Syfte : Statistik

Namn : _gat
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : en minut
Syfte : Statistik

Namn : _gid
Domän : myparmesan.se
Lagringstid : en dag
Syfte : Statistik

Webbplatsen innehåller även tredjepartscookies från:
www.doubleclick.net
www.youtube.com

Din webbläsare eller enhet låter dig ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, acceptera endast vissa cookies eller ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Observera att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies. För mer information om cookies och hur du ändrar dina webbläsarinställningar, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org .

4. Vem delar du min data med?

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja din information utöver vad som anges i denna policy såvida vi inte är skyldiga att göra det för att uppfylla en rättslig skyldighet eller om vi inte har fått ditt samtycke till sådant avslöjande. Detta utesluter inte att vi använder databehandlare som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga databehandlaravtal och våra instruktioner. Behandlare som har tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra data på en server), ges ingen rätt att använda dina uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna policy.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Men i vissa situationer kan dina uppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Vilka är mina rättigheter?

 • Rätten till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära ett exemplar kostnadsfritt.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv.

 • Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

 • Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

 • Rätten att göra invändningar

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån en intresseavvägning. Du måste då ange vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 • Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingssystem eller gör uppgifterna oåtkomliga för en användare.

 • Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för tillhandahållande av information genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

 • Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till oss eller till den behöriga tillsynsmyndigheten.

7. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett meddelande till oss. Om du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vänligen kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

8. Ändringar av denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att lägga upp den uppdaterade versionen på myparmesan.se hemsida. Om ändringarna är väsentliga kommer vi också att meddela dig på lämpligt sätt och vid behov be om ditt samtycke.

9. Vem är personuppgiftsansvarig?

EuroEmilia AB (organisationsnummer 556572-9190) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

10. Hur kan du kontakta oss?

myparmesan.se har ett dataskyddsombud. Om du har frågor om denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur du utövar dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på 072-3979721 eller via e-post på info@myparmesan.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-12-18